Soyuz TM-16 crew: Gennadi Manakov and Aleksandr Poleshchuk

Soyuz TM-16 crew: Gennadi Manakov and Aleksandr Poleshchuk

8 notes